Urząd Stanu Cywilnego

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ewa Maciocha Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: 846875002 w. 38
Email:
Obowiązki:
 1. Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego, poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.
 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 5. Wydawanie zaświadczeń do związków wyznaniowych w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi.
 6. Współpraca ze związkami wyznaniowymi w celu rejestracji małżeństwa wynikającego z porozumienia konkordatowego.
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.
 9. Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą.
 10. Współpraca z placówkami konsularnymi w zakresie aktów stanu cywilnego.
 11. Przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg oraz akt zbiorowych.
 12. Prowadzenie statystyki z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.
 13. Nanoszenie wzmianek i przypisków w księgach stanu cywilnego.
 14. Prowadzenie akt zbiorowych.
 15. Obsługa aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie BUSC.
 16. Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego.
 17. Wykonywanie obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
1
Stanisław Tracz Stanowisko: samodzielny referent ds. aktów stanu cywilnego i obronności
Telefon: 846875002 w. 41
Email:
Obowiązki:
 1. W zakresie aktów stanu cywilnego

  1)         wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
  2)         przygotowywanie zaświadczeń do związków wyznaniowych w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi,
  3)         przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  4)         przygotowywanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą,
  5)         przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg oraz akt zbiorowych,
  6)         przygotowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących akt stanu cywilnego,
  7)         obsługa aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie BUSC.

 2. W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

  1)      realizowanie zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
  2)      wykonywanie wytycznych i zarządzeń wojewody i starosty dotyczących zadań wojskowych,
  3)      rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,
  4)      sporządzanie listy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  5)      organizowanie i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  6)      tworzenie formacji obrony cywilnej,
  7)      nakładanie obowiązków w ramach przygotowania do samoobrony ludności,
  8)      przygotowanie decyzji o nakładaniu obowiązków w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony cywilnej,
  9)      opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej,
  10)  prowadzenie magazynu sprzętu OC,
  11)  organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  12)  realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem społecznej służby zdrowia do udzielenia pomocy ludności poszkodowanej,
  13)  planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie OC,
  14)  organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności alarmowej,
  15)  wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  16)  opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
  17)  prowadzenie ewidencji, zabezpieczanie, udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

 3. W zakresie obsługi kasowej:

  1)    prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej.
  2)    terminowe sporządzanie raportów kasowych dla każdej jednostki oddzielnie.
  3)    przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej i innych.
  4)    gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

 4. Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 5. Podczas nieobecności P. Weroniki Kukiełka inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
2