Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Aleksandrów

Logo - Urząd Gminy Aleksandrów

Podatkowy i Planowania Przestrzennego

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogusława Kotwica Stanowisko: Kierownik Referatu ds. Podatków i Planowania Przestrzennego
Telefon: 846875002
Email:
Obowiązki:
 1. Kierowanie pracą Referatu ds. Podatków i Planowania Przestrzennego.
 2. W zakresie księgowości podatkowej:

  1)      prowadzenie księgowości podatkowej,
  2)      prowadzenie rozliczania sołtysów z pobranych podatków,
  3)      wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
  4)      księgowanie zobowiązań płatniczych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
  5)      bieżące analizowanie terminowości spłacania przez zobowiązanych należności podatkowych,
  6)      podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nie uregulowania w terminie należności stanowiących dochody budżetu gminy.

 3. W zakresie planowania przestrzennego:

  1)      przygotowanie i organizacja pracy nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2)      sporządzanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3)      przyjmowanie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4)      prowadzenie spraw dotyczących założeń do planu miejscowego wykraczających poza obszar gminy,
  5)      udostępnianie projektu założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,
  6)      dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
  7)      wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  8)      wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
  9)      obsługa merytoryczna Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  10)  opiniowanie projektów badań geologicznych dla inwestycji,
  11)  wydawanie decyzji z zakresu ochrony środowiska.

 4. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  1)      organizowanie wstępnych szkoleń w dla pracowników Urzędu zakresie BHP,
  2)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  3)      występowanie do pracodawcy z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie BHP,
  4)      występowanie do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie BHP,
  5)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  6)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  7)      opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  8)      obsługa jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzania szkolenia wstępnego w zakresie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników oraz udział w pracach komisji ds. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy
0 1
Aneta Bura Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków
Telefon: 846875002
Email:
Obowiązki:
 1. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:

  1)     naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
  2)     prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym.
  3)     prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego podatników,
  4)     przygotowywanie decyzji w sprawach podatkowych,
  5)     przyjmowanie i analizowanie deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,
  6)     prowadzenie dokumentacji w sprawach podań, odwołań, wymiaru, zwolnień i ulg, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,
  7)     wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień Starostwa Powiatowego,
  8)     prowadzenie rejestru umów o świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  9)      naliczanie i fakturowanie zobowiązań płatniczych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki według wykazu użytkowników.

 2. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 3. Opracowywanie decyzji zezwalającej lub zakazującej przeprowadzenia imprezy masowej.
 4. Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych i pól biwakowych.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
0 2
Anna Nizio Stanowisko: Pomoc administracyjna
Telefon: 846875002 w. 43
Email:
Obowiązki:
 1. W zakresie działalności gospodarczej:

  1)      przyjmowanie i przesyłanie do CEIDG wniosków o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wykonywania działalności gospodarczej,
  2)      właściwe przechowywanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacji z nim związanej.

 2. W zakresie wydawania zezwoleń na handel napojami alkoholowymi:

  1)      wydawanie i cofanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi,
  2)      naliczanie i pobieranie opłaty za korzystanie z zezwoleń na handel napojami alkoholowymi.

 3. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1)      prowadzenie bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych system gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2)      przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3)      naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4)      określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
  5)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  6)      prowadzenie działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  7)      przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  8)      prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 4. W zakresie zwrotu podatku akcyzowego:

  1)      przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  2)      ustalanie i przyznawanie w drodze decyzji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
0 3