Finansowy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Dominika Szcząchor Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon: 84 6875002 wew. 46
Email:
Obowiązki:

 

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej, syntetycznej i analitycznej, zapewniającej rejestrację operacji gospodarczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności związanych ze stosunkiem pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego.
 3. Obsługa programu PŁATNIK w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób pobierających świadczenia.
 4. Dokonywanie przelewów z rachunku bankowego jednostek organizacyjnych na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych.
 5. Dokonywanie rozliczenia pomiędzy wpłaconym świadczeniem, a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych GOPS.
 8. Opracowywanie planów dochodów i wydatków GOPS.
 9. Współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem finansującym GOPS.
 10. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z księgowością zlecone przez Skarbnika Gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
2
Maria Swacha Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: 846875002 w.46
Email:
Obowiązki:
 1. Prowadzenie ewidencji księgowej, syntetycznej i analitycznej, zapewniającej rejestrację operacji gospodarczych Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom.
 3. Prowadzenie ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania dowodów kasowych.
 4. Naliczanie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 5. Wydawanie i rozliczanie kart drogowych kierowcom.
 6. Prowadzenie rejestru i wydawanie kart drogowych pojazdów pożarniczych.
 7. Ustalanie i wypłacanie prowizji za inkaso sołtysom.
 8. Rozliczanie opłat za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych oraz pomieszczeń w budynku socjalno – gospodarczym.
 9. Naliczanie diet dla radnych i sołtysów oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z księgowością zlecone przez Skarbnika Gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

3
Paweł Kupczak Stanowisko: Pomoc administracyjna
Email:
Obowiązki:
 1. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z księgowością zlecone przez Skarbnika Gminy.
 2. Sporządzanie pism, zestawień dla potrzeb Urzędu Gminy.
 3. Pomoc przy archiwizacji dokumentów.
 4. Roznoszenie faktur za wodę i ścieki, upomnień za niezapłacone w terminie faktury za wodę i ścieki oraz upomnień za niezapłacone w terminie raty podatków.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu odpadów azbestowych.
 6. W zakresie informatyki:

  1)            obsługa serwisowa i administracyjna sieci komputerowej,
  2)            bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
  3)            prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  4)            bieżące aktualizowanie strony internetowej Gminy,
  5)            realizacja zadań związanych z informatyczną obsługą wyborów,
  6)            szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
  7)            nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego,
  8)            prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
  9)            dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego wg potrzeb,
  10)        realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania
  Urzędu i obsługi interesantów.

 7. W zakresie obowiązków opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły):

  1)      nadzór nad uczniami podczas wsiadania do autobusu i wysiadania z autobusu,
  2)      zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu autobusem,
  3)      zapewnienie bezpieczeństwa dla dowożonych uczniów,
  4)      ścisła współpraca z kierowcą podczas dowożenia uczniów do szkół.

 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
4
Aleksandra Kusiak Stanowisko: Pomoc administracyjna
Telefon: 84 6875002 w. 46
Email:
Obowiązki:
 1. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z księgowością zlecone przez Skarbnika Gminy.
 2. Sporządzanie pism, zestawień dla potrzeb Urzędu Gminy.
 3. Pomoc przy archiwizacji dokumentów.
 4. Roznoszenie faktur za wodę i ścieki, upomnień za niezapłacone w terminie faktury za wodę i ścieki oraz upomnień za niezapłacone w terminie raty podatków.
 5. W zakresie obowiązków opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły):

  1)      nadzór nad uczniami podczas wsiadania do autobusu i wysiadania z autobusu,
  2)      zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu autobusem,
  3)      zapewnienie bezpieczeństwa dla dowożonych uczniów,
  4)      ścisła współpraca z kierowcą podczas dowożenia uczniów do szkół.

 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
5