Ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Kukiełka Stanowisko: Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Telefon: 846875002 w. 44
Email:
Obowiązki:
 1. Kierowanie pracą Referatu ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
 2. W zakresie gospodarki gruntami i rolnictwa:

  1)      prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, oddaniem w najem lub dzierżawę, użyczeniem lub oddaniem w trwały zarząd nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,
  2)      organizowanie przetargów na sprzedaż, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, a także majątku ruchomego,
  3)      sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie,
  4)      prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność osób prawnych lub osób fizycznych,
  5)      występowanie z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych oraz o zmianę wpisów w księgach wieczystych dla gruntów stanowiących własność gminy,
  6)      prowadzenie spraw dotyczących ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność gminy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych opłat,
  7)      występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.
  8)      wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gminnego zasobu nieruchomości,
  9)      prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  10)  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o podziale i rozgraniczeniu nieruchomości,
  11)  obsługa bazy danych zawierających ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy,
  12)  wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  13)  nadzorowanie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisów rolnych,
  14)  realizacja zadań dotyczących szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w skutek klęsk żywiołowych.

 3. W zakresie zamówień publicznych:

  1)      przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2)      udział w komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  3)      sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  4)      sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym,
  5)      prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
  6)      prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

 4. W zakresie rozwoju infrastruktury i promocji gminy:

  1)      gromadzenie informacji o gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,
  2)      współdziałanie z gminami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
  3)      prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych,
  4)      sporządzanie wniosków o środki pomocowe z zakresu inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
  5)      współpraca z Kuratorem Sądowym w sprawach zatrudnienia skazanego/ukaranego przy wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
  6)      opracowanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
2
Justyna Swacha Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki gruntami i zamówień publicznych
Telefon: 846875002 w, 44
Email:
Obowiązki:
 1. W zakresie gospodarki gruntami i rolnictwa:

  1)      nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych,
  2)      współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie spraw związanych z wydawaniem potwierdzeń legalności pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  3)      nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
  4)      przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o pojawieniu się chorób i szkodników roślin oraz chwastów,
  5)      współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt,
  6)      współpraca z organami w zakresie gospodarki łowieckiej,
  7)      współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej,
  8)      realizacja zadań dotyczących szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w skutek klęsk żywiołowych,
  9)      wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
  10)  wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  11)      realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

 2. W zakresie zamówień publicznych:

  1)      przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2)      udział w komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  3)      sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  4)      sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym,
  5)      prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
  6)      prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
3
Krzysztof Bździuch Stanowisko: Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnych
Telefon: 846875002 w. 36
Email:
Obowiązki:

 

 1. . W zakresie budownictwa:

  1)      nadzór nad pracami budowlanymi i remontowymi prowadzonych inwestycji gminnych,
  2)      nadzór nad grupą pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych i remontowych,
  3)      egzekwowanie zachowania właściwej dyscypliny i porządku pracy w ramach tych robót,
  4)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w stosunku do zatrudnionych pracowników w ramach tych robót,
  5)      sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla prowadzonych robót remontowo – budowlanych,
  6)      prowadzenie zakupów materiałów budowlanych niezbędnych przy budowie,
  7)      rozliczanie materiałów budowlanych po zakończeniu inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego,
  8)      nadzór nad wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na cele publiczne jako odpracowywanie kary ograniczenia wolności,
  9)      pełnienie funkcji kierownika budowy na czas prowadzenia budowy i remontów inwestycji gminnych w zakresie posiadanych uprawnień,
  10)  współpraca z wykonawcami i projektantami inwestycji komunalnych,
  11)  przeglądy okresowe wszystkich obiektów i budowli będących własnością gminy lub jej podlegających, sporządzanie protokołów o ich stanie technicznym w zakresie potrzebnych remontów,
  12)  przygotowanie inwestycji do odbiorów końcowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  13)  udział w komisjach odbiorowych prowadzonych inwestycji,

 2. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska, utrzymania czystości i porządku:

  1)      prowadzenie dokumentacji stanu środowiska naturalnego oraz wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
  2)      naliczanie opłat środowiskowych,
  3)      realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
  4)      nadzorowanie sprawnego działania kotłowni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  5)      wydawanie warunków technicznych przyłączenia budynku do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  6)      udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Urzędu,
  7)      prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  8)      sprawowanie opieki nad zabytkami i ich ewidencja.

 3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  1)      nadzór nad utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego,
  2)      dbanie o wyposażenie pomieszczeń w niezbędną ilość sprzętu gaśniczego oraz pożarniczych tablic informacyjnych (znaki ewakuacyjne),
  3)      dopilnowanie terminowego przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego.

 4. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4
Piotr Korga Stanowisko: Pomoc administracyjna
Telefon: 846875002 w. 36
Email:
Obowiązki:
 1. Prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów budowlanych.
 2. Prowadzenie magazynu pozostałych materiałów budowlanych.
 3. Prowadzenie rejestru umów użyczenia pojemników na odpady niesegregowane.
 4. Prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę.
 5. Pomoc w pisaniu na komputerze pism, zestawień, sprawozdań zleconych przez inspektora ds. budownictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnych.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
5