Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Aleksandrów

Logo - Urząd Gminy Aleksandrów

Samodzielne Stanowiska Pracy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Zbigniew Bielak Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 846875002 w. 45
Email:
Obowiązki:
 1. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
 2. Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
 3. Prowadzenie określonych spraw Gminy powierzonych przez Wójta.
 4. Reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie powierzonym przez Wójta.
 5. W zakresie drogownictwa:

  1)      prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
  2)      organizowanie wykonawstwa robót na drogach gminnych,
  3)      nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych oraz organizacją i bezpieczeństwem ruchu na tych drogach,
  4)      organizacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników,
  5)      orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  6)      wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogi gminnej.

 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
0 3
Szymon Batkowski Stanowisko: Radca prawny
Telefon: 846875002
Obowiązki:
 1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu.
 2. Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu.
 3. Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał przedstawianych na sesje Rady Gminy, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta jako kierownika Urzędu.
 4. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych w imieniu Gminy przez Wójta.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym.
 6. Wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych.
 7. Pomoc w interpretacji przepisów KPA i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu.
 8. Udział w sesjach Rady Gminy w miarę potrzeb.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
0 4
Weronika Barbara Kukiełka Obowiązki:
 1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

  1)      prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym,
  2)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  3)      wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
  4)      przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,
  5)      prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  6)      udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
  7)      sporządzanie zestawień ludności zgodnie z potrzebami,
  8)      udzielanie informacji adresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
  9)      prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców,
  10)  przyjmowanie wniosków i nadawanie numeru PESEL,
  11)  przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
  12)  wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,
  13)  prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  14)  wydawanie zaświadczeń w sprawie wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  15)  współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informatyki,
  16)  obsługa aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych,
  17)  wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem wyborów oraz referendów.

 2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

  1)      opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacja programu po uchwaleniu,
  2)      sprawowanie obsługi administracyjno – kancelaryjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  3)      realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  4)      współpraca z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
0 5